Pla de contingència Covid19

Llegiu atentament tot aquest apartat per tal que la cursa surti de la millor manera

Introducció

L’actual context de COVID-19 ens obliga a establir protocols, per tal de que la reobertura dels esdeveniments esportius no posi en risc ni a les persones organitzadores de l’esdeveniment ni als participants. Igualment, en cas d’haver públic, també s’ha de donar resposta a aquest col·lectiu

La gestió del risc forma part de tots els processos de l’esdeveniment, de manera que tots han d’estar coordinats entre ells per assegurar dins de la mesura el control i minimització del risc de contagi. Es tracta d’un pla de seguretat i salut, mitjançant estratègies dins dels marcs normatius existents.

Camp d’aplicació

Aquest protocol és d’aplicació a les curses d’orientació en modalitat MTB-O, i en particular a la MTB-O de Puig Reig, del 11 d’abril de 2021 organitzada pel Club Orientació Berguedà.

Competències i definicions

COVID-19

El COVID-19 es una malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectat per primera vegada el desembre del 2019. Els símptomes més comuns que provoca son: febre, tos i sensació de falta d’oxigen. Altres símptomes poden incloure: estar cansat, dolors, mal de coll, mal de cap, diarrea, vòmits. Algunes persones perden el sentit del olfacte o del gust.

RISC

Possibilitat de que una persona es contagi del coronavirus SARS-CoV-2.

Mesures establertes de cara a l’organització de la cursa

Mesures prèvies a la cursa

 • Tot el centre de competició estarà ubicat en zona exterior.
 • S’ha previst una limitació d’inscripcions.
 • Evitar l’ús d’informació en paper el dia de la cursa, incorporant aquesta a la web i a un Canal de Telegram.
 • En els controls on estigui previst el pas d’un nombre considerable de corredors es col·locaran tantes bases com siguin necessàries per evitar aglomeracions, amb una separació mínima de 2 metres entre elles
 • Estarà disponible la tecnologia AIR i es recomana fer-ne ús, per minimitzar el contacte amb les bases de la cursa
 • Es recomana a tots i totes les participants que facin ús i activin l’aplicació RADAR COVID19 al seu smartphone.
 • En cas de que el dia de la cursa qualsevol persona participants o organitzadora presenti símptomes equiparables als de la COVID19, descrits al punt 3, queda prohibida la seva presentació a l’esdeveniment

Limitació dels serveis complementaris a la cursa

Per tal de minimitzar el risc de contagi, s’estableix que en aquest esdeveniment:

 • No hi haurà inscripcions el mateix dia de la cursa.
 • Les incidències hauran de gestionar-se amb anterioritat al dia de la cursa.
 • Les persones participants que precisin llogar un sportident se’ls hi facilitarà al centre de competició.
 • No hi haurà cap tipus d’avituallament
 • No hi haurà entrega de premis
 • Hi haurà banys, tot i que es recomana fer-los servir només si és estrictament necessari, per ser una zona de risc.

Mesures de comunicació del protocol

Aquest protocol serà comunicat a la pàgina web de la cursa i al canal de Telergram de Curses del COB amb suficient antelació perquè la gent el llegeixi a consciència.

Igualment al centre de competició hi haurà senyalització suficient per poder assegurar que el protocol s’aplica estrictament. En aquest sentit cal senyalitzar perfectament:

 • Les entrades
 • Les sortides
 • Ubicació de gel hidroalcohòlic
 • Línia de seguretat al terra per limitar l’accés massa proper a les persones al descarregar el sportIdent.

Mesures d’organització de l’esdeveniment al centre de competició

Obligacions de les persones participants:

 • Totes les persones participants tenen la obligació de portar en tot moment la mascareta posada a tot el centre de competició, i fins la posició de minut -2 de la sortida.
 • Igualment, a l’arribada (meta) cal fer ús de la mascareta tot just s’hagi acabat la cursa.
 • Cal respectar en tot moment la distància de seguretat de 2 metres mentre s’està al centre de competició
 • En cas d’haver estat en contacte amb algú positiu els darrers 15 dies o mostrar algun símptoma relacionat amb el Covid-19, no assistir a l’esdeveniment.

Arribada al centre de competició

 • Excepte que s’hagi de recollir un sportident llogat, no cal passar pel centre de competició, podent anar directament a la sortida (que està a uns 20 minuts). Per tal d’evitar aglomeracions, es prega no arribar amb massa temps d’antelació a l’hora de sortida.
 • Hi haurà una única entrada i una sortida al centre de competició marcada de forma visible, per evitar encreuaments de persones
 • És obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada al centre de competició i a la meta, com a mínim.
 • El material de cada corredor ha de ser usat i transportat en tot moment només pel seu propietari. Cal evitar contactes i intercanvi de material.

Entrega de mapes i sortides

 • Les sortides es faran de dos en dos, amb la distància necessària.
 • Les persones participants podran treure’s la mascareta al minut -2 de la sortida.

Mesures de prevenció durant la cursa

 • Durant la cursa no es obligatori portar la mascareta posada. La distància de seguretat entre corredors en competició és de 5 metres com a mínim. En el possible, cal mantenir-la en tot moment i en els avançaments el màxim que permeti el terreny.
 • No manipular ni tocar les bases sportIdent, fent el marcatge el més “net” possible.

Mesures a l’arribada a meta

L’arribada a meta pot suposar aglomeracions en moments determinats, pel que el protocol aquí ha de ser ferm:

 • La línia de meta ha de tenir l’ample suficient que permeti l’arribada de diverses persones al mateix moment i ha de disposar d’un espai prou ampli com per evitar aglomeracions fins el moment de la descàrrega.
 • A cada corredor/a, un cop traspassada la línia de meta, s’haurà de desinfectar les mans i es col·locarà de nou la mascareta, que ha de portar posada fins el retorn al seu vehicle.
 • Si en el moment de fer la descàrrega del sportident hi ha més corredors/es es farà una fila respectant la distància de dos metres en tot moment i també amb les persones de l’organització.
 • Es convida als i les participants a sortir del centre de competició, i marxar el més aviat possible, evitant també reunions i aglomeracions a l’aparcament

Per evitar aglomeracions, no s’exposaran llistats de resultats en paper ni es projectarà en aparells audiovisuals. Es tindran permanentment actualitzats en línia

Actuació en cas que una persona participant presenti símptomes durant la cursa

En el cas de que alguna persona participants presenti símptomes durant la cursa, tot l’equip haurà d’abandonar el més aviat possible l’esdeveniment, però AVISANT al club organitzadors de l’abandonament de la cursa.

En cas de donar positiu en les proves que es practiquin, ja sigui una PCR o antígens, és obligatori informar també al club, per tal de poder fer les comunicacions pertinents

Mesures posteriors a la cursa

S’aplicaran els protocols de neteja i desinfecció i protocol de  manteniment del club

Gestió del risc del club organitzador

Tot i que les persones participants al fer la inscripció signen i declaren que es fan responsables de la seva seguretat, s’estableixen diferents pautes per tal de protegir a l’organització del risc de contagi, així com d’assegurar la implementació de les mesures d’aquest protocol pel que fa a l’esdeveniment

 

Organigrama i Responsabilitats

S’estableix que hi ha una persona responsable de l’aplicació del Protocol COVID19, que en aquest cas recau sobre la mateixa persona que té el càrrec de responsable d’emergències de la cursa.

Igualment totes les persones de l’organització han de vetllar per que es compleixen els protocols a la seva àrea de control tant pel que fa a la part de l’organització com de les persones participants a l’esdeveniment esportiu.

El responsable del protocol té la obligació a més de portar un registre de totes les incidències que pugui haver.

 

Formació de les persones organitzadores

Alguns dels organitzadors disposen de formació del Covid-19, i previ a l’organització de la cursa cal una reunió per tal de deixar clar tot el protocol a totes les persones organitzadores

Material de protecció entregat a la organització

 • Mascareta FFP2 o de protecció equivalent.
 • En cas de que alguna persona vulgui una pantalla individual se li facilitarà
 • Tot i que es preveu la col·locació de diferents punts amb gel hidroalcohòlic, tothom que formi part de l’organització ha de dur un petit pot de gel hidroalcohòlic sempre amb ell (per motius de sostenibilitat es prega que cada persona porti un pot, tot i que podrà omplir-lo amb el de l’organització).
 • A la zona de sportident i a la entrega dels sportident llogats es vetllarà perquè sempre hi hagi com a mínim 2 metres de distància entre l’organització i les persones participants, i es col·locarà al terra una línia d’espera per evitar apropaments